Konglo

Konglo er ei avdeling med 21 born i aldersgruppa 0-6 år. Me vel å dele barnegruppa etter alder/modning deler av dagen, og driv då med aktivitetar der me prøver å leggje til rette for at kvart enkelt barn skal få oppleve både utfordringar og meistring. Alle skal ha noko å strekkje seg etter – innan trygge rammer.

For dei som skal byrje på skulen neste haust er det «SkulEspira» to gonger i veka. Her er borna delt inn etter skulekrinsane, og jobbar med skuleførebuande aktivitetar. Det er eit mål at dei skal bli mest mogleg sjølvstendige før skulestart.

4-åringane er ein gong i veka med på eit eige opplegg for utvikling av sosial kompetanse. Me ser stadig at borna gjer seg nytte av den kompetansen dei tileignar seg her.

Elles er me opptekne av at alle skal ha det bra i barnehagen, vere trygge og ha nokon å vere saman med. Dei vaksne har som målsetjing at dei kvar dag skal ha sett alle borna, og me ynskjer at både små og store skal gå heim og gle seg til neste dag!

 

Personvern og cookies